بورس انرژی  ١١,٤٤٧    ٣,٤٤٧سیمان غرب آسیا  ٩٠٨    ١٠٠گسترش صنایع پیام  ٦٩٦    ٦٢آلومتک  ٦٥٥    ٤٨فارسيت درود  ٤٦٧    ٣٣بانک قوامین(تقدم)  ٢٥٥    ١٨ارس صبا  ٥,٠٠٠    ٣٠٠تهران شيمي  ٢٥,٦٣١    ١,٢٨١شهد ايران  ٢,٠٢٤    ١٠١نورد قطعات  ٣,٨٤٨    ١٩٢
ليزينگ صنعت(تقدم)  ٤٧٢    -٥٦٦سرماآفرين(تقدم)  ١,٠٧٧    -١١٩عمران فارس(تقدم)  ١,١٣٦    -١٢٥ايران ارقام(تقدم)  ١,١٩٣    -١٣١كشت وصنعت پياذر(تقدم)  ١,٥٢٨    -١٦٥فروشگاه ديوكس  ١,٠٥٢    -١٠٨سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  ٢٨١    -٢٣ماشين سازي اراك(تقدم)  ١,٤٤٥    -١١١پارس شهاب(تقدم)  ٣,٩٩٤    -٢٩٦فولاد ارفع  ٢,٤٩٢    -١٨٣
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٣,٣٥٨.١       تغييرات :  (٦١)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٤٣.٠٩ ٣,٤٤٧ ١١,٤٤٧ بورس انرژی
١٢.٣٨ ١٠٠ ٩٠٨ سیمان غرب آسیا
٩.٧٨ ٦٢ ٦٩٦ گسترش صنایع پیام
٧.٩١ ٤٨ ٦٥٥ آلومتک
٧.٦ ٣٣ ٤٦٧ فارسيت درود
٧.٥٩ ١٨ ٢٥٥ بانک قوامین(تقدم)
٦.٣٨ ٣٠٠ ٥,٠٠٠ ارس صبا
٥.٢٦ ١,٢٨١ ٢٥,٦٣١ تهران شيمي

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٢١) ٢,٣٤٢ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٧٦٨ تومان/عدد ريال عربستان
٥ ٢,٨٨٣ تومان/عدد دلار آمريكا
(١٠) ٤,٤٣٦ تومان/عدد پوند
(١٢) ٣,١٣٧ تومان/عدد يورو
(١٩) ٢,٣١٩ تومان/عدد دلار كانادا
 
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com